فرم استخدام

لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید.

دستمزد و نحوه ( پروژه ، حجمی یا  ماهیانه ) را پیشنهاد بدهید